Sociale veiligheid

Op Park & Dijk vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft D4W een beleidsplan ‘sociale veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u downloaden door te klikken op de afbeelding hieronder. Door te klikken op de pictogrammen in de infographic komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken met betrekking tot Sociale Veiligheid binnen D4W en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn):

 • Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Natalie Sterk

 • Contactpersoon: Natalie Sterk en Arjenne Vossepoel

 • Directeur: Denise Klapwijk 

 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel

Naast de 3 gedragsregels uit het Veiligheidsplan…

 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 

 • We helpen elkaar; 

 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;

 …. besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:

 • ‘Kriebels in je buik’, lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;

 • Coole Kikker, lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8. 

 • Het signaleringsinstrument ‘Zien!’, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring

 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kan bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of ‘Veilig Thuis’. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het CJG is: Rieta Sonneveld