Medezeggenschapsraad

Op Park & Dijk bestaat de MR uit 6 personen: 3 ouders en 3 personeelsleden van Park & Dijk. Deze mensen steken veel tijd in het op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen die de scholen betreffen, via stukken die het bestuur en de school aanreikt en andere publicaties. De schoolraad en/of school vraagt met betrekking tot beleidszaken instemming of advies aan de MR.

De leden van de MR vindt u bij 'team'


In januari 2003 is ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) opgericht. In de GMR worden vooral bovenschoolse zaken besproken, zoals het benoemingsbeleid van personeel, beleid tegen pesten en discriminerend gedrag, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.