Passend onderwijs

“Ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Dat is het doel van passend onderwijs. Scholen hebben daarom een zorgplicht. Dat betekent dat als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, de school de taak heeft het kind een passende onderwijsplek aan te bieden”.

Basisscholen moeten in staat gesteld worden zoveel mogelijk ondersteuning zelf te organiseren. Dit heet dan de basisondersteuning. Hoe groter de basisondersteuning, hoe meer leerlingen op de basisschool opgevangen kunnen worden en dat is één van de doelstellingen van Passend Onderwijs. Elke school heeft zijn basisondersteuning beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. 

Scholen en hun besturen werken samen in een samenwerkingsverband. In deze regio is dat het Samenwerkingsverband PO Midden Holland. Park & Dijk is de SBO school van D4W in dit samenwerkingsverband. 

Mogelijk heeft een leerling een aanpak nodig die de basisschool niet kan bieden; een aanpak die niet in de basisondersteuning van de basisschool zit. Ouders van deze leerling zijn betrokken geweest bij alle extra aandacht die de basisschool aan de leerling heeft gegeven en zijn aangekomen op het punt dat (misschien) de conclusie is dat de basisschool niet meer tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerling. Er is door de intern begeleider een onderwijsperspectiefplan opgesteld, waarin de genoemde zaken zijn beschreven en aangegeven wordt welke acties wenselijk zijn én op welke plaats. Dat kan zijn op een andere school, op een speciale basisschool, bij ons misschien, of in het speciaal onderwijs.