Onze vier peilers

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl .

Ontdekkend leren

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2 In de onderbouwgroepen wordt er gewerkt volgens het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), waarbij stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden centraal staat, zodat de kinderen naar de zone van (hun eigen) naaste ontwikkeling worden getild. Leren door spelen, bewegen, doen, extra aandacht voor taal, visuele ondersteuning, herhalen, inslijpen van het geleerde en stimuleren ontluikende geletterd- en gecijferdheid. De ontwikkeling van het kind wordt nauwgezet gevolgd via het BOSOS-ontwikkelingsvolgsysteem. In de kleutergroep hebben de kinderen vooral les in de eigen veilige groep. Zij maken stap voor stap kennis met het onderwijs buiten de eigen groep en groeien zo binnen de zone van hun eigen ontwikkeling in hun zelfstandigheid en het mee kunnen draaien met de werk- en instructieplekken in de midden- en bovenbouw. Wanneer de kinderen er in aan toe zijn (groep 4-5) kunnen zij kennismaken met een werkplek en een of meerdere keren meedraaien.
 
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8 Om zo adequaat mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingstaken en -behoeften en van de kinderen werken we ook in groep 3 volgens het hierboven beschreven OGO. Er wordt binnen de zone van de naaste ontwikkeling begonnen met instructie lezen, schrijven en rekenen. Binnen onze school volgt ieder kind zijn eigen individuele leerlijn. Vanaf groep 4-5 wordt er gewerkt volgen het NOC (Nieuwe Onderwijs Concept). In de instructieplekken lezen, spelling en rekenen krijgen de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau, tempo en manier van leren.Voor de indeling instructiegroepen zijn de CITO-toetsen leidend. De kinderen worden hiervoor volgens een vast rooster uitgenodigd. De overige onderwijstijd kunnen leerlingen samen met de leerkracht kiezen welk vak zij wanneer volgen en aan welke leervraag bij de betreffende werkplek zij willen werken. In de werkplekken worden de zaakvakken, creatieve vakken en bewegingsvakken aangeboden en is tevens lees-, spellings- en rekenaanbod geïntegreerd. De kinderen weten een dag van te voren precies het rooster van morgen.
 

Ontwikkeling talent

Op Park en Dijk voelen kinderen zich welkom. We kijken verwachtingsvol naar onze kinderen. We ontwikkelen hun talent en laten ze succeservaringen opdoen. De één krijgt deze succeservaring door het werken in het atelier en de ander door praktisch aan de slag te gaan in het restaurant en weer een ander door op rekenplein te werken. Zo leren we van en met elkaar.
 

Zelfstandigheid

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en kan het kind beter tot leren komen en presteren. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de maatschappij. Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: Zelfstandigheid, Wereldwijs & Samenwerken
 
Het is ons doel dat de leerlingen van Park en Dijk zich in de jaren dat ze bij ons op school zitten zich ontwikkelen tot zelfstandige wereldburgers. Kinderen dragen verantwoording voor hun werk, hun handelen en samenwerking met anderen. Hierbij worden ze in begeleid en indien nodig aangesproken. We zijn namelijk allemaal verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.