Nieuw onderwijsconcept

Park & Dijk is een christelijke school voor Speciaal Basisonderwijs. Onze leerlingen komen van verschillende locaties uit de regio; iedereen is bij ons van harte welkom.

Onze leerlingen manifesteren zich als actieve, enthousiaste, lerende kinderen. Park & Dijk biedt onderwijs dat zich onderscheidt van andere scholen door specifieke kwaliteiten. We leggen het accent op motivatie. We zoeken evenwicht tussen betekenisvol en zinvol. We vermijden negatieve stress, werken in de zone van naaste ontwikkeling. We geven precieze instructie voor lezen, rekenen en spelling. Elke leerling kan kiezen uit een zinvol aanbod passend bij de ontwikkelingsleeftijd van het kind, de eigen unieke talenten en natuurlijk de optimale inzet van leerkrachten, die een coachende rol hebben en zodoende het kind stimuleren tot optimale ontwikkeling te komen. Binnen een vaste voorspelbare dagindeling wisselen stamgroeptijd, werk- en instructieplekken elkaar af. Naast de vaste instructieplekken voor lezen, rekenen en spelling kiezen de leerlingen kiezen zelf welke werkplekken zij bezoeken en kunnen mede hierdoor zelf hun eigen ontwikkeling vormgeven vanuit hun eigen interesse. Zo wordt het onderwijs voor hen betekenisvol, wat het plezier, de motivatie en het zelfvertrouwen ten goede komt. Hiernaast is er veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en taal.Wanneer het kind goed in zijn/haar vel zit, kan het zich openstellen voor leren, spelen en ontwikkelen. We leren met en van elkaar!

Organisatie van het onderwijs

Groepen op schoolOnze leerlingen worden op de volgende wijze in groepen ingedeeld:

 • Stamgroepen: leerlingen zijn op basis van leeftijd in hun eigen vaste stamgroep ingedeeld
 • Combinatiegroepen: in sommige groepen worden twee of meer leerjaren samengevoegd, bijvoorbeeld groep 3/4
 • Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden (instructiegroep) en niveaus (stamgroep) zitten in één klas
 • Groepsdoorbroken niveaugroepen: leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau ingedeeld voor bepaalde instructie of activiteiten

Invulling onderwijstijd

Alle kinderen zijn dagelijks van 8.45 – 15.00 uur op school, met uitzondering van de woensdag (8.45 – 12.15 uur). Ouders krijgen ieder schooljaar een jaarkalender, waarop de vieringen en studiedagen staan inpland.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

In de onderbouwgroepen wordt er gewerkt volgens het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO), waarbij stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden centraal staat, zodat de kinderen naar de zone van (hun eigen) naaste ontwikkeling worden getild. Leren door spelen, bewegen, doen, extra aandacht voor taal, visuele ondersteuning, herhalen, inslijpen van het geleerde en stimuleren ontluikende geletterd- en gecijferdheid. De ontwikkeling van het kind wordt nauwgezet gevolgd via het BOSOS-ontwikkelingsvolgsysteem.In de kleutergroep hebben de kinderen vooral les in de eigen veilige groep. Zij maken stap voor stap kennis met het onderwijs buiten de eigen groep en groeien zo binnen de zone van hun eigen ontwikkeling in hun zelfstandigheid en het mee kunnen draaien met de werk- en instructieplekken in de midden- en bovenbouw. Wanneer de kinderen er in aan toe zijn  (groep 4-5) kunnen zij kennismaken met een werkplek en een of meerdere keren meedraaien.

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Om zo adequaat mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingstaken en -behoeften en van de kinderen werken we ook in groep 3 volgens het hierboven beschreven OGO. Er wordt binnen de zone van de naaste ontwikkeling begonnen met instructie lezen, schrijven en rekenen. Binnen onze school volgt ieder kind zijn eigen individuele leerlijn. Vanaf groep 4-5 wordt er gewerkt volgen het NOC (Nieuwe Onderwijs Concept). In de instructieplekken lezen, spelling en rekenen krijgen de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau, tempo en manier van leren.

Voor de indeling instructiegroepen zijn de CITO-toetsen leidend. De kinderen worden hiervoor volgens een vast rooster uitgenodigd. De overige onderwijstijd kunnen leerlingen samen met de leerkracht kiezen welk vak zij wanneer volgen en aan welke leervraag bij de betreffende werkplek zij willen werken. In de werkplekken worden de zaakvakken, creatieve vakken en bewegingsvakken aangeboden en is tevens lees-, spellings- en rekenaanbod geïntegreerd. De kinderen weten een dag van te voren precies het rooster van morgen.

Instructieplekken

 • Cijfersingel: rekenen
 • Leesboulevard: lezen
 • Letterpad: spelling en taal

Verder kunnen de leerlingen een  itnodiging ontvangen voor:

 • Babbelhoek: logopedie
 • Taaltuin: extra taalondersteunin
 • Sijs: sociale weerbaarheid of speltherapie
 • Oefenhoek: kinderoefentherapie

Werkplekken

 • Taalplein: verhalen, gedichten etc
 • Atelier: tekenen, schilderen, knutselen, kunstbeschouwin
 • Theater: muziek, drama etc
 • Restaurant: koken
 • Techniekcentrum: techniek, wetenschap
 • Wereldmarkt: wereldverkenning
 • Sportschool: bewegingsonderwijs
 • Natuurpark: biologie, gezondheid e.d.
 • Rekenplein: toegepast rekenen in praktische situaties
 • Leerplein: instructie en verwerking van een thema
 • English street: Engels in praktische zin
 • Bibliotheek: werken aan je weektaak

Op bezoek bijvoorbeeld bij de Puzzelstukjes of Huize JulianaDoordat de leerkrachten de keuzes van de leerlingen monitoren kunnen zij de leerlingen stimuleren, zodat alle vakken voldoende aan bod komen en aan het curriculum met betrekking tot de leerdoelen en leerlijnen wordt voldaan. Voortdurend beoordelen wij onze methoden op geschiktheid voor de specifieke leerbehoeften van onze leerlingen. Vanaf afgelopen schooljaar zijn wij bijvoorbeeld met Letterster gaan werken in aanvulling op het programma voor leerlingen die extra herhaling en inoefening nodig hebben om tot lezen te komen. Naast de lesmethoden zijn er ook veel hulpmiddelen om de leerlingen te helpen, zoals de chromebooks. Ons onderwijsaanbod krijgt vorm door middel van groepsplannen en individuele ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP).  De opgestelde doelen worden halfjaarlijks met ouders geëvalueerd en bijgesteld. Ons handelen is verder ingebed in het handelingsgerichte (HGW) en opbrengstgericht werken.

Extra faciliteiten

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

 • Technieklokaal
 • Gymlokaal
 • Leerpleinen