Nieuw onderwijsconcept


De school is sinds 16 maart 2005 bezig met een herbezinning op de visie van school. Op 1 september 2008 is Park & Dijk gestart met een nieuw onderwijsconcept. Na 3 jaar vergaderen en scholen bezoeken, heeft de school zijn eigen nieuwe onderwijsconcept. We willen het onderwijs betekenisvol maken voor kinderen in samenhang met het zinvolle. Het onderwijs dient betekenis te hebben voor leerlingen, zodat het aangeleerde sneller eigen wordt. De school dient er tevens voor te zorgen dat het onderwijs zinvol is: De kerndoelen moeten nagestreefd worden.We bereiken dit door de leerlingen te laten kiezen uit werkplekken, zoals restaurant, taalplein, atelier, techniekcentrum, wereldmarkt en door hen uit te nodigen voor instructieplekken voor lezen, rekenen, spelling.

Stamgroep
Elke stamgroep kent één of twee vaste leerkrachten. De stamgroep is de vaste plaats voor de leerling. Alle contacten met ouders/verzorgers verlopen via de stamgroepleerkracht. Voor actuele informatie over uw kind kunt u terecht bij deze collega. De kinderen zitten gemiddeld 2 uur per dag bij de eigen juf of meester.

Werkplekken
Om het leren betekenisvol te maken voor de leerlingen, kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende werkplekken. De namen voor de werkplekken zijn:

Atelierschilderen, tekenen, knutselen, kunstbeschouwing
English Street  Engels in praktisch zin
Leesfeestleesplezier ontwikkelen, thema’s
Leerpleininstructie en verwerking van het thema
Liedjesstraatliedjes zingen
Natuurpark  biologie, gezondheid e.d.
Rekenpleintoegepast rekenen in praktische situaties
Restaurantinkopen, koken e.d.
Sportschoolbewegingsonderwijs
Taalplein verhalen, gedichten e.d.
Techniekcentrum techniek, wetenschap
Theaterdrama, muziek e.d.
Wereldmarktwereldverkenning
Werkplaatstimmeren, solderen e.d. 

     
De keuze voor de leerlingen in de onderbouw is echter beperkt, gezien een groter aantal instructieplekken.
De kinderen van de midden- en bovenbouw kiezen altijd een dag van te voren naar welke werkplek zij gaan. De leerlingen in de onderbouw in de middagpauze op de dag zelf. Elke dag mogen weer andere kinderen eerst beginnen met kiezen, zodat alle kinderen bij toerbeurt hun eigen eerste keuze kunnen maken. De stamgroepleerkracht houdt hier een digitale administratie van bij, zodat altijd terug gekeken kan worden welke werkplekken de leerling al heeft bezocht en welke niet. De stamgroepleerkracht spreekt de leerling er opaan als deze bepaalde werkplekken niet bezoekt.
De werkplekhouder (dat is de leerkracht van een bepaalde werkplek) probeert het klaslokaal zo uitnodigend te maken, dat de leerlingen graag in de hoeken willen gaan werken. Er wordt gewerkt volgens standaard regels en afspraken(routines). In de werkplek kunnen leerlingen weer kiezen uit verschillende onderwerpen, die aangeboden worden in de diverse hoeken.

Instructieplekken
De basisvaardigheden worden aangeboden in meerdere instructieplekken. De leerlingen worden hiervoor volgens een vast rooster uitgenodigd. We kennen vier instructieplekken:

Cijfersingelrekenen
Leesboulevard lezen
Letterpad  spelling

Een uitnodiging voor een instructieplek is niet facultatief!

De leerlingen kunnen verder ook nog een uitnodiging ontvangen voor:

Babbelhoeklogopedie
Leeshoek speciale leesbegeleiding (SLB)
Oefenhoekkinderoefentherapie
Sijssociale vaardigheidstraining